راهنمای تحصیل در ایتالیا

تحصیل در ایتالیا

تحصیل در دانشگاه های ایتالیا: ور ایتالیا در کلیه مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد و این کشور یکی از نخستین مقاصد دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل است, لیکن تحصیل در دانشگاه های ایتالیا امتیاز و کاستی هایی دارد که در تجربه, با گذر زمان آشکار می گردد.

انتخاب رشته و دانشگاه مناسب برای تحصیل در ایتالیا, شرایط اخذ بورس تحصیلی, ثبت نام کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه, راهنمای امور اداری در کشور ایتالیا, راهنمای ارتقاء یفیت اقامت و تحصیل در ایتالیا, نونه می توان اتاق یا خانه کرایه نمود م چگونه می توان سیم کارت تلفن همراه تهیه نمود چگونه می توان حساب بانکی افتتاح نمود و ده ها نکته دیگر ، از مسائلی است ه ابل دا شجا ا ان و ه و ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه.

به اشتراک گذاری این تجربیات و در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در این خصوص, چشم انداز این تجربه را روشن تر; علاقه مندان را آگاه تر; تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تحصیل در ایتالیا را آسان تر; و در صورت تمایل به پیمودن این راه مسیر عملی ساختن آن را هموارتر می سازد.

نچه باید برایی ارتقاِ کیفیت ندگی وحت یل ایتالیا پیش از سفر بعد از سفر به ابن کشور بدانید را در این بخش مطالع نمایید.


1- یا ایتالیا انتخاب رشته / شهر / دانشگاه2- پیش از سفر به ایتالیا3- س از ورود به ایتالیا4- ارتقاء کیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا5- بیشتر بدانید

در گام نخست; باید بر مبنای متغیرهایی نظیر رشته تحصیلی و زبان ارایه دروس (ایتالیایی یا انگلیسی); دانشگاه های ارایه کننده; شرایط زندگی در شهرهایی که دانشگاه ها در آن ها واقع اند; شهریه و کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی پیش بینی شده و متغیرهای شخصی نظیر نیاز به ار دانشجویی (20 ساعت در هفته) و امکان آن ده رهرهای مختلف خ به نایل گردید

بنان اناه با دانشگاه های ارایه ننده رشته صص سامانه جست و جو وزارت موزش ، دانشگاه تحقیقات ایتالیا Or http://cercauniversita.cineca.it مراجعه نمایید.

با مراجعه به سایت دانشگاه مورد نظر, و جست و جوی رشته انتخابی; می توان با شرح دروس; تقویم آموزشی سالیانه; نحوه ثیت نام در آن رشته و آزمون های ورودی; شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی (در صورت وجود); آیین نامه آموزشی و انضباطی ؛ و دیگر اطلاعات نظیر زبان ارایه دروس و .. آشنا گردید.

رتبه بین المللی دانشگاه های ایتالیا ؛ و دانشکده ارایه کننده رشته انتخابی را نیز می توان با مراجعه به برشگشگر http://www.shanghairanking.com تعیین نمود.

یشنهاد می گردد ه از اعتبار مدرک دانشگاه مورد نظر در ایتالیا برای وزارت علوم ت تحقیقات و فناوری و ؛ ؛ ؛ ب ب ب ب ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وزارت علوم ت تحقیقات و فناوری ج.ا.ایران امینان حاصل نمایید.

برای اطلاع از هزینه های زندگی در شهر های ایتالیا می توانید به سایت اینترنتی مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) Medtem ko je povprečna mesečna poraba v povprečnem mesečnem izdatku, je treba plačati.

همچنین ، در خصوص هزینه مسکن نیز ، می توانید با مراجعه به یکی از سایت های اینترنتی جست و جوی مرکن https://www.bakeca.it Or https://www.kijiji.it Or https://www.casa.it و… هزینه های ماهیانه سکونت ده شهر مورد نظر را ارزیابی نمایید.

علاوه بر این ، ص صورتی که برای رشته مورد نظر دظنداهی گیش بینی نگردیده ، می توان با مراجعه به پایگاه اطنترنتی انمن ملی ارگان های حقوق تحصیل دانشگاهی (ANDISU) , عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آن را یافته; و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز; زمان و نحوه ثبت نام; رقم کمک هزینه تحصیلی و جدول زمان بندی اعطاء آن; شرایط حفظ آن; نحوه واگذاری وابگاه های دانشجویی و… در استان مربوطه مطلع گردید.

بان تحصیل در ایتالیا

در گام بعد ، در خصوص زبانی که با آن قصد ادامه تحصیل در ایتالیا دارید

گ ب ز ب ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب TO TO TO TO EF EF EF EF EF FC FC FC FC FC FC FC FC

• N N N N N N N N N N. برای اخذ این گواهی نامه در ایران, می توانید در دوره های آموزشی مدرسه ایتالیایی Pietro della در تهران شرکت نموده dolina; یا با مطالعه کتاب های espresso 2 1 و در آزمون Zunanji این مدرسه شرکت نمایید. بنایی با این دوره ها و آزمون ها و اطلاع از نحوه ثبت نام در آن ، به ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مدرسه ایتالیایی تهران مراجعه نمایید.

ا یرش

در سومین گام, باید از دانشگاه مورد نظر اخذ پذیرش نموده و روادید دانشجویی دریافت نمایید (اخذ پذیرش دانشجویی برای زبان آموزان مدرسه ایتالیایی تهران, از طریق این مدرسه پیگیری می گردد).

برای رکت دا ون های ورودی دانشگاه های ایتالیا باید در سامانه www.universitaly.it بت نام نمود و برای اطلاع از مدارک مورد نیاز و روند صدور روادید دانشجویی نیز می توان به ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت مراجعه نمود

یش ثبت نام کمک هزینه تحیلی و خوابگاه

با توجه به این که مهلت ثبت نام آنلاین, جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیل و خوابگاه دانشجویی استانی, پیش از زمان صدور روادید و آزمون های ورودی دانشجویان خارجی می باشد; پیشنهاد می گردد که, واجدین شرایط متقاضی کمک هزینه و خوابگاه , با پیگیری اخبار پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه, نسبت به ثبت نام آنلاین در زمان مقتضی اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی انجمن مقی اران های حقوق تحیل دانشگاهی (ANDISU) , عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آن را یافته; و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز; و زمان و نحوه ثبت نام جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی در استان محل تحصیل مطلع گردند.

ام پنجم به مجموعه اقدامات روری پس از ورود به ور ایتالیا, به ترتیب شامل موارد ذیل ، مربوط می شود:

ک ص ص ص ا شگ ص ص ص ص خص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص د د د د د ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش

لیه امور اداری در کشور ایتالیا نیازمند در اختیار دانتن یک

در خصوص پذیرفته شدگان در آزمون ورودی; پس از اخذ کد دانشجویی Mtricola; و راه اندازی صفحه شخصی دانشجو در پایگاه اینترنتی دانشگاه Infostud; پرداخت نخستین قسط شهریه; جهت ارایه در خواست گواهی تحصیلی Potrdilo o registraciji اولویت دارد. این گواهی از مدارک مورد نیاز درخواست ارت اقامت دانشجویی Dovoljenje za bivanje.

اخذ بیمه عمومی دانشجویی (شش ماهه یا یک ساله) با خدمات محدود; یا بیمه ASL که اعتبار آن از ماه ژانویه هر سال بوده; در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا مورد پذیرش می باشد; و با آن می توان پزشک خانواده نیز انتخاب نمود.

درخواست کارت اقامت دانشجویی dovoljenje za bivanje که برای اخذ آن, نخست باید با مراجعه به دفاتر پست دارای پیشخوان prijatelja, بسته در خواست این کارت Komplet را دریافت نمود; و پس از تکمیل درخواست نامه و الصاق مدارک درخواستی; آن را با مراجعه به دفاتر ست به نهاد ذی ربط ارسال و رسید و وقت تعیین هویت دریافت نمود.

ز ز ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. س ازلام بر آماده تحویل بودن کارت اارت اقامت دییس به آدرس محل سکونت تحویل می گردد. ص ص.

در خواست دور کارت غذاخوری Canteen ک کارت تابخانه و دیگر خدمات دانشجویی

جهت برخورداری از خدمات دانشجویی ج.ا.ایران به دانشجویان خارج از کشور می توانید در سامانه تاک ثبت نام نموده; و در کنسولگری ج.ا.ایران در یکی از شهرهای رم یا میلان تشکیل پرونده دهید. هت آشنایی با یایگاه راانی اینترنتی سفارت ل.ا.

اسخ به پرسش هایی ه می تواند به ارتقاء کیفیت ندگی و تحصیل در ایتالیا مک کند

انواع

دانشگاه های ایتالیا برای تحصیل در ایتالیا دام است
دانشگاه های دولتی ؛ یر دولتی معتبر ؛ و مجازی

بخش های آموزشی اصلی تحصیلا تمیلی در ایتالیا دام است
تحیلات دانشگاهی ،, تحیلات عالی هنر و موسیقی ، و تحیلات عالی فنی

طش زشزشزشا
Diploma Uinversitara (DU): یش نیاز این دوره دییرستان ول آن 3-2, ع ماادل کاردانی در ایران اسران.
Diplomo (DL): پیش نیاز این دوره دیپلم متوسطه است; و دارندگان DU همان رشته از سال دوم این دوره را آغاز می کنند; طول این دوره 6-4 سال است; و دوره های 4 ساله در ایران کارشناسی; و دوره های 5 ساله کارشناسی ارشد ارزیابی می شود.
Podiplomska diploma (DS): UMیش نیاز این دوره کارشناسی ؛ال آول ن UMني ارNد ارسیابی می شود.
Dr (DR): پیش نیاز این دوره کارشناسی ارشد; و طول آن 4-3 سال است, و در ایران دکترا ارزیابی می شود.

ه مک هزینه های تحصیلی ای در دانشگاه های ایتالیا وجود دارد
کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا; کمک هزینه تحصیل دانشگاهی دانشجویان برتر; کمک هزینه تحصیلی برنامه تبادل دانشجو در اروپا (طرح Erasmus); کمک هزینه دانشگاهی فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه های ایتالیا خارج از این کشور; کمک هزینه تحصیلی استانی.

ه وسایل نقلیه ای برای عزیمت از فرودگاه های با ال المللی ایتالیا به مرکز شهر وجود دارد
تاکسی (ه برای عزیمت از فرودگاه به مرکز شهر تعرفه ثابت دارد) قطار ؛ و اتوبوس (اقتصادی ترین وسیله نقلیه)

برای ایاب و ذهاب در شهرها چه امکاناتی پیش بینی گردیده است
واهینامه رانندگی ایرانی بین المللی ده برای دانشجویان معتبر نیست.

تاسی در ایتالیا علاوه بر ایستگاه های ثابت هری غالبا با تماس تلفنی درخواست ردیده ؛ و هزینه آن با تاکسی - متا محاسبه می شود.

وسایل نقلیه عمومی شامل مترو (در صورت وجود); اتوبوس, تراموا; و قطارهای حومه شهر, ساعات کاری مشخصی دارند که شب های جمعه و شنبه; و برخی دیگر تعطیلات دیرتر به پایان می رسد. ز ا ب ب ب ب ب ب ب ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

برای ایاب و ذهاب با این وسایل می بلی روزانه, دو رورانه ؛ هفتگی, ماهیانه خریداری نمود. بلیط های ماهیانه و سالیانه برای دانشجویان تخفیف های ویژه ای دارد. ی.

. همچنین حرکت این وسایل در حومه شهرهای بزرگ ، محدوده بندی هایی دارد ؛ که بلیط و ییمت بنای هر محدوده متفاوت می باشد.

در صورتی که بدون بلیط از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید و توسط مأموران مربوطه متوقف گردید, جریمه هایی پیش بینی گردیده; که اگر کارت شناسایی به همراه نداشته باشید (عدم همراه داشتن کارت شناسایی در ایتالیا جرم بوده; و با انتقال به اداره پلیس و ریمه نقدی همراه خواهد بود) ؛ مریمه ای به آن افزوده ده ؛ اور این جریمه را نقدا پرداخت ننمایید ، رقم آن افزایش خواهد یافت.

ونه می توان سیم کارت تلفن همراه تهیه نمود

مهم ترین اپراتور های تلفن همراه در ایتالیا ، Vodafone ؛ Wind ؛ Tim ؛ و Tri هستند. انتخاب از میان این اپراتور ها به خدماتی که مایل به دریافت آن هستید; آنتن دهی در منطقه مورد استفاده; و پیشنهادات و تخفیفات ویژه در زمان خرید و ... بستگی دارد.

قرارداد خرید می تواند به شکل خرید اعتبار و کسر هزینه مصرف از آن; یا پرداخت هزینه ثابت ماهیانه برای حد مصرف از پیش تعیین شده باشد.

ن ه ه ه ه ه ه. سیم کارت ریداری شده معمولا مدت زمانی پس از واگذاری ، فعال می گردد.

برای اقامت موقت در بدو ورود به ایتالیا چه امکاناتی وجود دارد
حتی اگر درخواست شما برای اقامت در خوابگاه دانشجویی پذیرفته شده باشد, در قریب به اتفاق موارد این خوابگاه در بدو ورود به شما تحویل داده نخواهد شد; و شما ناگزیر از پیش بینی یک اقامتگاه موقت خواهید بود.

برخی دانشگاه ها اقامتگاه هایی Campus دارند که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر; و از دیگر اقامتگاه کم تر است. ؛ورت عدم وجود چنین اقامتگاهی ، می توانید از هتل Hotel ل مهمانخانه Hostel ؛ یا خوابگاه عمومی Dormitory سالفاده نمایید ؛ ک ب ه ر ،

یشنهاد می گردد ه رزرو را از سامانه های معتبری نظیر جظ

ک ا.

ونه می توان اتاق یا خانه کرایه نمود
بسیاری از دانشگاه های ایتالیا; به ویژه دانشگاه هایی که از مرکز شهر فاصله دارند, اقامتگاه های دانشجویی Campus دارند; که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر; و از اقامتگاه های معمول کم تر است. ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان نیز در بسیاری دانشگاه ها, دفاتری دارد که در یافتن مسکن, دانشجویان را یاری می رساند.

پس از این دو امکان, مطمئن ترین شیوه تهیه مسکن در ایتالیا که بدون شک با انعقاد قرارداد همراه خواهد بود, یافتن مسکن از طریق بنگاه معاملات ملکی Realtor است; که در این صورت باید معادل یک ماه کرایه خانه را به عنوان حق العمل به بنگاه مربوط بپردازید.

علاوه بر این, غالبا با شروع سال تحصیلی, کسانی که مایل به کرایه دادن اتاق یا خانه به دانشجویان هستند, آگهی هایی را در محل تابلوهای اعلانات دانشگاهی نصب می نمایند. چنین اعلاناتی در محل ایستگاه های مترو و سوپرمارکت های هر محل نیز به چشم می خورد. متداول ترین راه جست و جوی مسکن در ایتالیا, پایگاه های اینترنتی است که شناخته شده ترین آن ها این پایگاه ها می باشد:
www.casa.it, www.subito.it, www.bakeca.it, www.kijiji.it, www.immobiliari.it, www.idealisti.it ...
در غالب این پایگاه ها شما می توانید, علاوه بر انتخاب شهر و محله; نوع اقامتگاه اعم از خانه; یک اتاق در خانه و ... را; به همراه سقف پرداخت; و دیگر مؤلفه ها انتخاب نمایید; و آگهی های مرتبط غالبا مصور را مشاهده نموده; و پس از انتخاب, قرار ملاقاتی را از طریق تماس تلفنی; یا ارسال پست الکترونیک برای مشاهده اقامتگاه تنظیم نمایید. پیشنهاد می گردد که در مطالعه این آگهی ها, به شرایطی مانند این که آیا هزینه هایی نظیر آب; برق, گاز, تلفن; و اینترنت که اصطلاحا Odhodki, ljudi; یا Utilities نامیده می شود, در کرایه ماهیانه mesečno naročnino محاسبه گردیده (stroški vključeni); یا جداگانه پرداخت می گردد (stroški Scluso); و آیا مبلغی برای هزینه های عمومی ساختمان stroški storitev پرداخت می شود? و در صورت پرداخت ، برعهده ما است ؛ یا خیر و این که ؛ خانه ا اتاق مبله Nepremičnine هست ؛ یا خیر و این که گرمایش خانه به انتخاب شما بوده (ogrevanje); یا به صورت مرکزی ساعاتی در روز (غالبا بین 10 - 8 ساعت در فصل های سرد سال) روشن می گردد (centralno ogrevanje) و ... توجه نمایید; همچنین, غالبا مبلغی به عنوان پول پیش (depozit / depozit) نیز پرداخت می گردد; که عرف آن معادل دو ماه کرایه خانه است; هرچند برخی مؤجرین آن را دریافت ننموده; یا معادل یک; یا سه ماه کرایه را مطالبه می نمایند. این مبلغ زمان نقل مکان شما, به شرط عدم وارد نمودن خسارت به خانه; پس از کسر قبوض بازگردانده می شود. علاوه بر این, مطابق عرف ایتالیایی, شما موظف هستید, در صورت تمایل به نقل مکان, مدتی پیش تر که غالبا دو ماه است, نقل مکان خود را به صاحبخانه اطلاع رسانی نمایید.

اگر چه غالبا هزینه کرایه خانه های بدون قرارداد اندکی کم تر است; اما پیشنهاد می گردد که اقامتگاهی دارای قرارداد رسمی را کرایه نموده; و امنیت اقامت; و سهولت ساز وکارهای اداری آتی خود را تضمین; و با اعلان نشانی اقامت خود به شهرداری منطقه خ وضعیت اقامت Residence خود را روشن ؛ و گواهی مرتبط با آن را دریافت نمایید.

ونه می توان حساب بانکی افتتاح نمود
پس از مشخص شدن وضعیت و نشانی اقامت تان می توانید حساب جاری بانکی CNTO Trenutni افتتاح نموده; و کارت بانک دریافت کرده; و از امکانات خرید; و دریافت خدمات بانکی اینترنتی بهره مند گردید. بانک ها دا ایتالیا غالبا بابت الز خود ارمزد های ماهیانه, و موردی دریافت می نمایند. در این میان برخی بانک ها, حساب های دانشجویی رایگان پیش بینی نموده اند; پست بانک BancoPosti در ایتالیا, یکی از بانک هایی است که خدمات بانکی پایه سابق الذکر را, بدون دریافت هزینه ماهیانه ارایه می نماید.

ونه می توان اقتدادی تر خرید نمود
رید از بازارها Market در خصوص غالب اقلام اقتصادی ترین راه ارید مواد غذایی در ایتالیا می باشد. توجه داشته باشید که قیمت ل و ا بين سوپر مارکت ها نیز برخی گران قیمت و بیخر نظیر In, Taudi, Auchan و… اقتصادی تر محسوب می گردند. دریافت کارت سوپرمارکت (رایگان) به شما کمک خواهد کرد که علاوه بر برخورداری از برخی تخفیف های ویژه, به ازاء میزانی از خرید در طول زمان, امتیازاتی کسب نمایید; که برای هر سطح آن, جوایز و خدماتی در نظر گرفته شده است. Voda in milo, Shrani domov in ... Vino in milo. ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص م م م Amazon می تواند مقرون به صرفه باشد. خ درید یوشاک ؛, لوازم برقی و بایاری از دیگر اقلام در دو ا ا و و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا. همچنین, در صورت خرید بیش از 70 یورو در یک نوبت, می توانید نامه معافیت مالیاتی Davčna brezplačno دریافت نمایید; که در این صورت, مبلغ مالیات افزوده شده به قیمت آن کالا, به شما عودت داده خواهد شد.

در صورت عدم قبولی در آزمون ورودی دانشگاه; هرساله رشته های آزادی در دانشگاه ها معرفی می گردد; که مشروط به موفقیت در دریافت معرفی نامه جدید از کنسولگری ایتالیا در تهران, می توانید در یکی از آن رشته ها ادامه تحصیل دهید. ن.

در دانشگاه های ایتالیا دفاتری نظیر Pozdravljeni urad; vrsta; و ... وجود دارد که در آن, دانشجویان سال های بالاتر در بدو ورود, شما را راهنمایی; و در امور اداری و ثبت نام مساعدت می نمایند.

هریه های دانشگاهی در کشرر ایتالیا, البا در اقساط

در آغاز هر سال تحصیلی در ایتالیا پیش از انقضاء مهلت مقرر, باید فهرست دروسی که قصد شرکت در کلاس ها و آزمون پایانی آن را دارید študijski načrt, به دفتر آموزش دانشکده ارایه نمایید. وص این دروس ، باید به دسته بندی واحد ها ؛یش نیازها و واحدهای مجاز ویر مغا دقت نمایید. غالبا شرح دروس; مشخصات مدرس, تقویم آموزشی; و مواد امتحانی; محل برگزاری کلاس ها; و حتی تاریخ آزمون پایانی; در صفحه مربوط به هر واحد درسی در پایگاه اطلاع رسانی هر رشته, در آغاز سال تحصیلی انتشار می یابد; که در خصوص آن باید به پیش نیازها; شرط ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در کلاس ها frekvenca دقت نمود; و برای شرکت در آزمون پایانی نیز; در مهلت مقرر; شرکت در آزمون را رزرو Ocenitev نموده; و در بسیاری رشته ها; در صورت موفقیت در آزمون های فاهی ، رسید نمره Prejeto دریافت کرده ؛ و زمان فارغ التحزشیلی به دفتر دمنزشاه ارایه داد.

تعداد واحدهای درسی kreditov پیش فرض به ازاء هر سال تحصیلی تقریبا 60 واحد است; که بر مبنای آن; برای دوره های 2, 3, 4; و 5 ساله; حدودا 120, 180, 240; و 360 واحد می باشد; که در غالب رشته ها ؛ بخشی از آ آ ز ؛

ظ ظ زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش زش ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

در ایتالیا, در یک دوره تحصیلی, تنها از یک کمک هزینه تحصیلی می توان بهره برد; و مطابق قوانین ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی, کمک هزینه تحصیلی در یک مقطع تحصیلی; تنها یک بار به ازاء سنوات تحصیلی قانونی آن مقطع + 1 سال (نصف مک هزینه) ارایه می گردد.

علاوه بر کمک هزینه ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی; در غالب دانشگاه های ایتالیا, کمک هزینه دیگری; به ازاء ساعات معینی کار دانشگاهی در کتابخانه; Pozdravljeni urad, دفاتر Razvrsti; و ... پیش بینی گردیده است.

علاوه بر برنامه های فرهنگی رایگان غالب دانشگاه ها; تخفیف های ویژه دانشجویی برای ورود به اماکن فرهنگی ای نظیر موزه ها; یا مجموعه های ورزشی طرف قرارداد با دانشگاه ها پیش بینی گردیده است.

لیه شهرهای ایتالیا, ونواره های فرهنگی ملتلف ی یا برنامه های ویژه ای در مناسبت هایی نظیر سال نو ب رد برخی شهرها ؛ مناسبت هایی نظیر شب های موزه نیز برپا می شود که ده جریان آن ؛ موزه ها به ورت ر همچنین برخی روزها در ماه ؛ ورودی برخی سینما زیر قیمت است ؛ و در برشی شهرها ؛ ورود به برخی موزه ها و سایت های دا ت ن تخفیف های مشابهی در خصوص وسایل نقلیه بین شهری; اقامتگاه ها و ... به شرط پیش خرید نیز وجود دارد; یا در خصوص سفر های 24 ساعته با برخی قطارها نیز تخفیف هایی پیش بینی شده و ... آگاهی از این امکانات در ایتالیا و اروپا, توان اردشگری فرهنگی شما را افزایش خواهد داد ؛ا با ا خ خ خ خ of of of of of of of of of of of of of of of of of.

الب دانشگاه های ایتالیا ، مراکز تکثیری وجود دارند که تکثیر جزوات را به قیمت دانشجویی انجام می دهند. علاوه بر این, در مجاورت غالب آکادمی های هنر یا دانشکده های فنی مهندسی نیز, فروشگاه هایی اقلام مصرفی این دانشجویان را با تخفیف های ویژه به ایشان عرضه می نمایند; و در نهایت, در برخی دانشگاه ها, رایانه با تخفیف ویژه به دانشجویان عرضه می گردد.

معرفی مشاغل ایرانیان در ایتالیا

delež
  • 5
    Delnice
Nekategorizirane