علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نویس - بازیگر- کارگردان)

عل شمس متولد سال 1364 در شهر اراک ، علاوه بر فعالیت های مطبوعاتی in اجرایی در حوزه هنر نمایش ؛ از سال 1382 تا کنون, بالغ بر ده نمایشنامه تألیف نموده و در کنار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های تلویزیونی و نمایش های متعدد, بسیاری از نمایشنامه های خود را نیز کارگردانی و اجراء نموده است. وی از زمان عزیمت به ایتالیا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه Modrost شهر رم ؛ علاوه بر برگردان فارسی برخی نمایشنامه های ایتالیایی in انتشار دو نمایشنامه "گربه نمایشناماناماناماان با اجرای نمایشنامه های "خوتای نامک" و "قلعه انسانات" خود در ایتالیا, نقش مؤثری داماراران ناران اراران نار اراران اراران اراران اراراران اراراران اراران اران اراران ارارانم ارار اران نار اراران نار اراران نار اراران ن

delež
Nekategorizirane