محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) در سال 1930 م. در شهر مشهد متولد گردید. وی که دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي است ؛ به زبان های عربی ؛ آلمانی in ایتالیایی نیز احاطه دارد in او سال 1944 آغاز به تألیف نموده است. وی علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان in ادب فارسی ؛ به ویژه حافظ پژوهی ، مجموعه داستان in اشعار "هفت خوان" ؛ "سفارت عظمي" ؛ "مكتب" ؛ "كتاب باغ" ؛ "لوحه" ؛ "جاودانگي" ؛ "مارگیر" ؛ "امام" ؛ "سایه" ؛ "کتاب نور" ؛ "در راه چیست آن" ؛ "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان های انگلیسی و ... ترجمه گردیده و در کنار تحقیق و تألیف, در همایش های متعدد در کشورهای مختلف نیز شرکت جسته است.

delež
Nekategorizirane